Vinh Nguyen

“Business Development Associate, eToro”

Key competencies

Social trading

Blitz interview

Vinh Nguyen is eToro’s current Business Development Associate. He is responsible for growing and expanding the brand inVietnam. Vinh Nguyen graduated from Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) with a major in Business Administration, fluent in English, Vietnamese and Cantonese. Vinh Nguyen là người quản lý chịu trách nhiệm cho phát triển thị trường và kinh doanh cho eToro ở Việt Nam. Trách nhiệm chính của anh là nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường cho eToro tại Việt Nam. Vinh Nguyen tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUST) với chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, thông thạo tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Quảng Đông.
Courses